วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล โดย รศ.ดร.สุธี วังเตือย คณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล และ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดย ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

18 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล โดย รศ.ดร.สุธี วังเตือย คณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล และ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดย ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทั้งสองฝ่ายได้บูรณาการด้านวิชาการ ภายใต้ศาสตร์ที่เกี่ยวกับสมุทรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่ครอบคลุมด้านกายภาพ ชีวภาพ และกระบวนการจัดการทั้งในเขตชายฝั่ง ใกล้ฝั่ง และไกลฝั่งของทะเล รวมถึงประเด็นสำคัญด้านกฎหมายทางทะเล ซึ่งจะทำให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา งานวิจัย สร้างความร่วมมือในการทำงานการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรทางวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการนำความรู้ไปเผยแพร่ในวงกว้าง ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่นักศึกษา และบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน ในการนี้ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้พาคณะเยี่ยมชมหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ซึ่งเเสดงประวัติศาสตร์ของ อาจารย์ไสว สุทธิพิทักษ์ และการเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเเห่งแรกของประเทศไทย
แกลลอรี่