การประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16 มกราคม 2562

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รศ.ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค (คณบดี) ผศ.ดร. มาลินี คุ้มสุภา (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) ผศ.ราม โชติคุต (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ) ผศ.ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์(หัวหน้าสำนักวิชาการเมืองและการปกครอง) และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ฯ ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

352
แกลลอรี่