การประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชน บริษัท Chiangmai Innovation Incubation Center (CMIIC) ซึ่งมี MOU กับคณะฯ ในการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

2 พฤศจิกายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 งานบริหารงานวิจัยฯ โดย ผศ.ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี ได้หารือร่วมกับ CMIIC โดย คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะฯ และคุณอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริษัท อนุสรณ์มหาชัย ซูริมิ จำกัด ในการนำผลงานวิจัยของคณาจารย์ไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ โดยมี ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ ผศ.ดร.จุไรรัตน์ เม้ากำเนิด และ ผศ.ดร.สุธาสินี ญาณภักดี ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม นอกจากนี้ได้มีการหารือในส่วนของการทำวิจัยร่วมกัน รวมถึง การส่งนักศึกษาของคณะฯ ไปฝึกสหกิจศึกษาภายใต้ความความร่วมมือดังกล่าว
แกลลอรี่