บ้านช้างเหล็กเปิดรับรอง Strong Academy … นาทีนี้มีไว้ให้รู้จักโลกวิศวฯ มช.

20 ตุลาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากค่าย Strong Academy (Strong October Camp 2022) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่องหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ เป็นประธานให้การต้อนรับพร้อมแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี รวมถึงความสำคัญของวิศวกร ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ในโอกาสเดียวกันคณะนักเรียนได้แบ่งกลุ่มเข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม วิศวกรรมอุตสาหการ ตลอดจนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=29940
แกลลอรี่