การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 01/2566

28 เมษายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 01/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะฯ และเสนอพิจารณาเห็นชอบผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.30 – 13.00 น. ณ ห้อง VDO Wall ชั้น 2 พร้อมจัดพิธีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการอำนวยการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง รองศาสตราจารย์บุญสวาท พฤกษิกานนท์ คุณประภากร วทานยกุล ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก เพื่อความเป็นสิริมงคล แสดงความเคารพและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแบบล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป 

แกลลอรี่