ต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

27 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายประนาช โกศายานนท์ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์ แผน และพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่มาร่วมการประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือด้านห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติกชีวภาพ สำหรับใช้ทางการแพทย์ ณ ห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติกชีวภาพสำหรับใช้ทางแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สืบเนื่องจาก บริษัท ไออาร์พีซีจำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มี การลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ โครงการ “วัสดุสังเคราะห์เพื่อใช้งานทางการแพทย์” ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ภายใต้ โครงการวิจัย จำนวน 2 โครงการ คือ 1. โครงการวิจัย “การพัฒนาพอลิเมอร์ย่อยสลายได้เกรดการแพทย์ที่สามารถนำมาใช้ในร่างกาย มนุษย์” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม และคณะ เป็นผู้รับผิดชอบ 2. โครงการวิจัย “การพัฒนาการขึ้นรูปและการทดสอบไฮโดรเจลสำหรับเป็นวัสดุปิดแผลเพื่อนำมาใช้ในทางการแพทย์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้งลาวัลย์ สมสุนันท์ และคณะ เป็นผู้รับผิดชอบ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือในอนาคต ณ ห้องรับรอง หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่