นศ. ภาษาฝรั่งเศส รับพระราชทานรางวัล แข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ

12 พฤศจิกายน 2562

คณะมนุษยศาสตร์

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 40 ภายใต้แนวคิด En souvenir de SAR La Princesse Galyani Vadhana et de sa vision pour l’enseignement du fran?ais : Horizon 4.0 pour le fran?ais en Thailande เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เรียนภาษาฝรั่งเศส ได้แสดงความสามารถ ทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมีสถาบันการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมรวม 105 สถาบัน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้ารับพระราทานรางวัลจำนวน 5 รางวัล (นักศึกษาที่ได้รับรางวัลรวม 6 คน) รายละเอียดดังนี้

1.รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศส  ได้แก่ นางสาวพรไพลิน ตวนคูพงษ์และนางสาวกาญจนา กำลังมาก

2.รางวัลที่ 1 การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส  ได้แก่  นายทรงกลด สุโพธิ์

3.รางวัลที่ 3 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส  ได้แก่ นางสาวนฬิสฬา จันทรามูล

4.รางวัลที่ 3 การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส-ไทย   ได้แก่ นางสาวสนสบงกช ปาสาเนาว์

5.รางวัลชมเชย การแข่งขันเล่าเรื่องเป็นภาษาฝรั่งเศส  ได้แก่ นายชินวัตร ศรีนภาดร

แกลลอรี่