กิจกรรมงาน “BIM Education Day” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการพัฒนาวิชาการ

19 ธันวาคม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะบุญ นิลแก้ว อาจารย์ประจำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์ จัดกิจกรรมงาน “BIM Education Day” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการพัฒนาวิชาการ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมด้าน BIM ด้วยโปรแกรม Autodesk Revit สำหรับงานอุตสาหกรรมก่อสร้างสมัยใหม่” รุ่นที่ 3

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ประธานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1, คุณปราการ ชุณหพงษ์ ประธานกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และคุณแพน ศิริจันทร์ชื่น รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด ลงนามร่วมกันในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการพัฒนาวิชาการ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางของสมาคมฯและความพร้อมของวิศวกรไทยในเรื่อง BIM สำหรับตลาด AEC” โดย ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ตัวแทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “แนวทางของสมาคมฯและความพร้อมของสถาปนิกไทยในเรื่อง BIM สำหรับตลาด AEC” และ แนวทางของสมาคมและการผลักดัน BIM Thailand Standard และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต” โดย คุณบัณฑา พงษ์พรต ตัวแทนสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ดร.ศตคุณ โฆษะวินทะ ตัวแทน Thai BIM Association เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่