ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม Online Training AMS Library Class ประจำเดือนกันยายน 2563

14 กันยายน 2563

สำนักหอสมุด

      ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรม Online Training AMS Library Class ประจำเดือนกันยายน 2563 อบรมออนไลน์ จำนวน 5 หัวข้อดังนี้

1. EndnoteX9 โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ
2. Turnitin การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
3. CMU VPN (Virtual Private Network) การใช้งานเครือข่ายจากภายนอก มหาวิทยาลัย
4. LINE Notify การจัดทำแจ้งเตือนจาก Google Forms ผ่านทาง LINE Notify
5. Journal Metrics : การตรวจสอบค่าวัดคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์

      โอกาสนี้ ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียน ได้ที่ https://cmu.to/kleyc ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมที่ https://cmu.to/jmklf
ติดต่อห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ โทร. 0-539-35071 หรือ facebook: AMSlibCMU Line ID: @360btjbb หรือemail: amslibref@gmail.com

หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เท่านั้น

แกลลอรี่