รางวัลสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567

19 มีนาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 จาก นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในพิธีเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2567 และ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพสตรีให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาสตรี จังหวัดเชียงใหม่" ณ ห้องประชุมสภาชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567
.
คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่นในด้านการพัฒนาชุมชน อีกทั้งเพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคของสตรีในสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้สตรีจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจ ให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่
.
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง ในโอกาสเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง ได้อุทิศตนโดยใช้ความรู้ความสามารถด้านการพยาบาลในการช่วยเหลือเด็กและสตรีให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังได้ทำงานร่วมกับองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่งเพื่อขับเคลื่อนการทำงานในการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและสตรีให้มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม นอกจากนี้ได้ริเริ่มผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลที่มีส่วนช่วยให้พัฒนาการของเด็กเกิดการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพมาโดยตลอด

แกลลอรี่