โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานด้วยระบบลีน

27 สิงหาคม 2563

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

             เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานด้วยระบบลีน (Lean) ณ สวนไทรโยครีสอร์ต จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานด้วยระบบลีน (Lean) และเพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงการปรับตัวการทำงานในหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจากวศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการแบบลีน (LEAN Master) มาเป็นวิทยากรในโครงการ ทั้งนี้บุคลากรได้ทดลองดำเนินการจัดทำระบบการทำงานของตนเองและปรับปรุงตามระบบลีน และวิทยาลัยฯ จะมีการติดตามผลการดำเนินงานของบุคลากรต่อไป
แกลลอรี่