หลักสูตรปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ) และหลักสูตรปริญญาโท เทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ) ได้รับรางวัล หลักสูตรดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2564

25 มกราคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็น หลักสูตรดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2564 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สังขรัตน์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุล หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ในพิธีมอบรางวัลหลักสูตรดีเด่น ปีการศึกษา 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 57 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565
แกลลอรี่