คณะเทคนิคกาแรพทย์ มช. ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Faculty of Health Sciences (FHS), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย

11 สิงหาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมรรถชัย จำนงค์กิจ หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด พร้อมด้วย คณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Faculty of Health Sciences (FHS), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย จำนวน 5 ราย ได้แก่ (1) Firdaus Bin Mohamad Tahir (2) Chow Pei Yun (3) Lee Shea Jing (4) Edmund Sean Ong และ (5) Mohd Ridhwan Bin Md Nadzri ในโอกาสมาฝึกประสบการณ์ภาควิชากายภาพบำบัด ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565
แกลลอรี่