นักชีววิทยาคณะวิทย์ มช. ร่วมกับนักวิจัยนานาชาติ ศึกษาและเสนอแนะการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิทัศน์ปาล์มน้ำมัน ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Nature

2 มิถุนายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์

        นักชีววิทยา คณะวิทย์ มช. ร่วมกับนักวิจัยนานาชาติ ศึกษาและเสนอแนะให้มีเกาะต้นไม้ในระบบวนเกษตรที่ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิทัศน์ปาล์มน้ำมัน ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นนำระดับโลก Nature 

อาจารย์ ดร.วาทิต โคกทอง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับทีมนักวิจัยจากนานาชาติ ทำการศึกษาวิจัยในหัวข้อ "Tree islands enhance biodiversity and functioning in oil palm landscapes" ซึ่งเป็นการศึกษาและเสนอแนะให้มีเกาะต้นไม้ในระบบวนเกษตร ที่ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิทัศน์ปาล์มน้ำมัน ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นนำระดับโลก Nature ที่มีค่า Impact Factor (2021): 69.504 (Q1) 

โดยในกระบวนการศึกษาวิจัย ได้ใช้หลักการของวนเกษตร และ island biogeography ด้วยการปลูกไม้ยืนต้นท้องถิ่นในสวนปาล์มน้ำมันในลักษณะของเกาะต้นไม้ ที่ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ  ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ และฟื้นคืนระบบนิเวศที่เคยเสื่อมโทรม โดยทำการศึกษาที่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย 

จากศึกษาพบว่า ความสมบูรณ์ของชนิดพันธุ์ไม้ในบริเวณเกาะต้นไม้ที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ได้ทำให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันลดลง ดังนั้นการปลูกไม้ยืนต้นในลักษณะเกาะต้นไม้ในระบบวนเกษตร จึงสามารถส่งเสริมให้เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการฟื้นฟูระบบนิเวศในสวนปาล์มน้ำมัน ที่ชาวสวนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร และยังใช้ประโยชน์ไม้ยืนต้นในระบบวนเกษตรได้  อีกทั้งเทคนิควิธีการดังกล่าวยังสามารถนำมาพัฒนาเป็นแนวทางการอนุรักษ์และประยุกต์ เพื่อจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตรอย่างเหมาะสมในประเทศไทยได้เช่นเดียวกัน
ผู้สนใจสามารถอ่านบทความวิจัยได้ที่ https://doi.org/10.1038/s41586-023-06086-5 
Published: 24 May 2023แกลลอรี่