คณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

21 พฤษภาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 ท่าน 
.
 1. ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นคร ทิพยาวงศ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
.
 2. ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ สังกัดสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
.
 3. ศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
.
ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโส ที่มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูงให้แก่ประเทศ โดยเน้นหนักในการพัฒนาทีมงาน ผลงาน และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสร้างศักยภาพเชิงปัญญา ระยะยาวของชาติต่อไป
.

ข้อมูลโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย https://www.facebook.com/photo/?fbid=908405777750652&set=a.535369968387570
แกลลอรี่