คณะสังคมศาสตร์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน

15 กันยายน 2565

คณะสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตร ผู้แทนภาควิชาภูมิศาสตร์ อาจารย์ ดร.กนกวรรณ สมศิริวรางกูล อาจารย์ ดร.สุนทรีย์ สิริอินต๊ะวงศ์ ผู้แทนภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และอาจารย์ ดร.สิญา อุทัย ผู้แทน ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรผู้รับผิดหลักสูตรปริญญาตรี ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น.
แกลลอรี่