ENGINEERING CMU เดินหน้าหารือความร่วมมือโครงการ CP ALL Internship Program เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2567

8 กุมภาพันธ์ 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ และรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วย คุณวิชชุนันท์ สุวรรณหงษ์ (ผู้เชี่ยวชาญสรรหาบุคลากรอาวุโส) คุณพรเลขา รุ่งสว่าง (ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปด้านสรรหา) คุณพิชยา เจริญสันติสุข (เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสรรหา และดูแลกิจกรรมนักศึกษา) และคุณศุภิสรา อุ่นบริบูรณ์ (เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสรรหา และดูแลกิจกรรมนักศึกษา) ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ หอเกียรติยศ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาหารือเพื่อสร้างความร่วมมือด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานและโครงการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา พร้อมทั้งแนะนำ โครงการ CP ALL Internship Program ซึ่งเป็นโครงการพิเศษในปี 2567 ที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกงาน
ไฟล์แนบ
แกลลอรี่