เทคนิคการแพทย์อาสานำความรู้สู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2567

27 กุมภาพันธ์ 2567

คณะเทคนิคการแพทย์

นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 1-4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเทคนิคการแพทย์อาสานำความรู้สู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 โรงเรียนดอยหล่อวิทยา อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โดยมี คุณศฤงคาร อุปนันท์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุล หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดพิธี

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและบริการ และเผยแพร่บทบาทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพแก่ชุมชน รวมทั้งฝึกการทำงานเป็นกลุ่มในบทบาทต่าง ๆ และการเชื่อมสัมพันธ์พี่น้องระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีต่าง ๆ โดยในปีนี้มีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และคณะครู นักเรียน โรงเรียนดอยหล่อวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 170 คน ณ โรงเรียนดอยหล่อวิทยา อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

แกลลอรี่