คณะวิทยาศาสตร์รับมอบธงเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ฯ ที่ใหญ่ที่สุดประจำปี วทท. ครั้งที่ 50 และค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 20

25 มกราคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์

         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี และคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 (วทท. 49) ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2567 เพื่อเตรียมความพร้อม และรับธงการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 (วทท. 50) (The 50th International Congress on Science, Technology and Technology-Based Innovation : STT50) และค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th Thailand Young Scientist Festival : TYSF20) ในเดือนพฤศจิกายน 2567 ณ จังหวัดเชียงใหม่

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นงานประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติที่ใหญ่ที่สุด โดยเป็นการจัดงานร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่และเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการซึ่งกันและกัน

โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานมาแล้ว 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ 5 เมื่อ พ.ศ.2521 ครั้งที่ 10 เมื่อ พ.ศ.2527 ครั้งที่ 15 เมื่อ พ.ศ.2532 ครั้งที่ 23 เมื่อ พ.ศ.2540 และครั้งที่ 38 เมื่อ พ.ศ.2555 โดยในภายหลังได้เพิ่มเติมการจัดกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันกิจกรรมเยาวชนระดับประเทศ จากตัวแทนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมเยาวชน ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

สำหรับปี พ.ศ. 2567 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้เป็นเจ้าภาพร่วมอีกครั้งหนึ่ง ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะได้จัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 (วทท. 50) (The 50th International Congress on Science, Technology and Technology-Based Innovation : STT50) ในระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2567 ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ยังจะได้เป็นเจ้าภาพจัดค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th Thailand Young Scientist Festival : TYSF20) ในระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2567

ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ สามารถติดตามได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในโอกาสต่อไป

แกลลอรี่