ประชุมโครงการ ERASMUS+ 2022

27 มกราคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร รศ. ดร. พิชญา พูลลาภ รองคณบดี และ ผศ. ดร. สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี ร่วมประชุมกับ 10 มหาวิทยาลัยเครือข่ายจาก 5 ประเทศคือ ศรีลังกา ลิทัวเนีย เอสโตเนีย สวีเดน และไทย เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เพื่อร่วมกันพิจารณาหารือรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ERASMUS + : Fostering sustainable university-Industry relations, techno-entrepreneurial universities, and collaborative innovation in Asian universities (FOUNTAIN) รวมทั้งกิจกรรมในโครงการที่จะดำเนินการร่วมกันต่อไป

โครงการความร่วมมือ FOUNTAIN มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันอุดมศึกษาของเอเชีย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงการเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับนักศึกษาจากประสบการณ์การทำงานจริงร่วมกับสถานประกอบการ

แกลลอรี่