ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Nursing School, Jiangsu Vocational College of Medicine (JSMC) สาธารณรัฐประชาชนจีน

27 ตุลาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ในวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมนุกูล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Associate Professor Guo Lingling, Deputy Director และคณะจาก Nursing School, Jiangsu Vocational College of Medicine (JSMC)  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานพร้อมทั้งเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์ และ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นอกจากนี้ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบันอีกด้วยแกลลอรี่