ตู้ปันอิ่ม ปันน้ำใจ BY RIHES

22 พฤษภาคม 2563

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่มนักวิจัย และแพทย์ ภายใต้องค์กรคุณธรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมแบ่งปัน และช่วยเหลือสังคม จัดตั้ง “ตู้ปันอิ่ม ปันน้ำใจ BY RIHES” เพื่อแบ่งปันสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม นม ผลไม้ สบู่ ยาสีฟัน แป้ง และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประสงค์จะปันน้ำใจบริจาคสิ่งของมาเติมใน“ตู้ปันอิ่ม ปันน้ำใจ BY RIHES” เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระค่าครองชีพ และถือเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพได้แสดงน้ำใจ แบ่งปันความสุขให้กับคนไทยอีกด้วย ซึ่งตู้ดังกล่าวจัดตั้ง ณ บริเวณหน้าอาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1 แกลลอรี่