คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยกรรมการบริหาร บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี เชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

24 มกราคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยกรรมการบริหาร บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี เชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566
แกลลอรี่