ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เปิดอบรมการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

10 มิถุนายน 2564

คณะพยาบาลศาสตร์


ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (The Thailand Centre for Evidence Based Health Care: A Joanna Briggs Institute Centre of Excellence) จัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (รุ่นที่ 17) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทยฯ กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม เป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนบุคลากรทางสุขภาพด้านของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถดำเนินการนำไปสู่การได้มาซึ่งข้อสรุปขององค์ความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลต่อไป การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2564 ผ่าน Zoom Meeting

แกลลอรี่