วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการจัดสรรทุนจากศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) ทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ภาคการศึกษา 1/2567

19 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการจัดสรรทุนจากศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) ทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ภาคการศึกษา 1/2567 ได้แก่

1. อาจารย์ ดร.ภรต  รัตนปิณฑะ
ทุน Type A: Active Learning
กระบวนวิชา: Implementation of STEM in Business for Sustainable Development Goals

2. อาจารย์ ดร.นเรศ  สุยะโรจน์
ทุน Type B: Active Learning/Asynchronous Learning
กระบวนวิชา 888107: Business Startup on Digital Platform

3.อาจารย์ ดร.Phillip  Freiberg
ทุน Type B: Active Learning/Asynchronous Learning
กระบวนวิชา 888147: Business Startup on Digital Platformแกลลอรี่