หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารของวัฒนธรรมต่างๆ (Japanese Dining Etiquette)

15 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารของวัฒนธรรมต่างๆ (Japanese Dining Etiquette) ไปเมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 – 20.30 น. ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งชาวต่างชาติและนักศึกษาไทยมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและมารยาทในสังคมญี่ปุ่นผ่านการรับประทานอาหารบนโต๊ะอาหาร และเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะและการสื่อสารทางวัฒนธรรมทางสังคมผ่านมุมมองการรับประทานอาหารร่วมกับชาวญี่ปุ่นในโอกาสต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะสากลของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากรองกงสุล ชินเซกิ ฮิโรมิ (Vice consul Shinzeki Hiromi) สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่ และบุคลากรฝ่ายวัฒนธรรมและข่าวสารได้แก่ 1. นส. นมิตา วาระนิรันดร์ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวสารและวัฒนธรรม (Ms.Namita Varanirand) 2. นส. วราภรณ์ เนตรศิลป์-ที่ปรึกษาด้านการศึกษา (Ms.Waraporn Netsin) มีนักศึกษา และอาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 81 คน ประกอบด้วยบุคลากรจำนวน 14 คน นักศึกษา 58 คน แบ่งตามคณะได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ 9 คน วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 20 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 คน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 1 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 คน คณะการสื่อสารมวลชน 1 คน คณะแพทยศาสตร์ 1 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 9 คน คณะรัฐศาสตร์ 1 คน คณะวิทยาศาสตร์ 5 คน คณะสังคมศาสตร์ 6 คน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 คน แบ่งตามสัญชาติได้แก่ คนไทย 25 คน คนเมียนมา 19 คน คนจีน 8 คน คนเนปาล 2 คน คนอินโดนีเซีย 2 คน คนญี่ปุ่น 1 คน คนลาว 1 คน คนบูรไน 1 คน
แกลลอรี่