แถลงข่าวการเปิดตัวแพลตฟอร์มล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna Platform)

22 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


           ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะวิจิตรศิลป์ และคณะการสื่อสารมวลชน ให้การต้อนรับพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภาและคณะ ในโอกาสที่มาติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย เรื่อง การสร้างห่วงโซ่คุณค่าข้ามแดน “เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ” กลุ่มธุรกิจ New S Curve โดยมีอาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ เป็นหัวหน้าแผนงาน โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) และแถลงข่าวการเปิดตัวแพลตฟอร์มล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna Platform) ตามแผนงานการวิจัยการประยุคใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าแก่การท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนล้านนา (Creative Leisure Lanna) ซึ่งสนับสนุนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเข้าถึงและการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มล้านนาสร้างสรรค์ให้แก่ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

 
แกลลอรี่