คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาคแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ภาคการศึกษาที่ 1/2565

25 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาคแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ
ภาคการศึกษาที่ 1/2565