กิจกรรม "เตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2565"

14 กันยายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

          งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษา ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนการปฏิบัติตนและการเตรียมตัวด้านวิชาการ เพื่อให้สำเร็จการศึกษาได้ตามแผนการศึกษาที่กำหนด

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Upskill Reskill ทางรอดอาชีพในยุคดิจิทัล (พัฒนาทักษะเดิม เพิ่มเติมทักษะใหม่)” โดย คุณพนิดา กิตติประภัสร์ รองผู้อํานวยการ ฝ่ายผลิตรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ และการบรรยายการเตรียมตัวด้านวิชาการ (ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา) โดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพร เพกเกาะ) และการแนะนำวิธีการตรวจสอบผลการศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตร โดย น.ส.เบญจพรรณ เมธาจารย์ และนายโสฬส จิตรมั่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนฯ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้อง SCB 2-100 ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
แกลลอรี่