พิธีเปิดการอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 20

20 กุมภาพันธ์ 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 20 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ ประธานกรรมการหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 9 มิถุนายน 2567 เป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติในบทบาทพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นแกนนำในการพัฒนางานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลในอนาคตต่อไป

แกลลอรี่