แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาเว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยการเชื่อมระบบข่าว API CMU

28 ตุลาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรหน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมบุคลากรด้านการสื่อสารองค์กร แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยการเชื่อมระบบข่าว API CMU เพื่อให้บุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กรของสถาบันฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาทักษาะการทำงาน ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานคณะฯ
แกลลอรี่