ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester 2023

7 ตุลาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester 2023 ณ National Taiwan Normal University ไต้หวัน กำหนดจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2566 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา หมดเขตการรับสมัครจนถึงวันที่ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่  https://o365cmu.sharepoint.com/:f:/s/FoodInnovation928/EhdW6kXpF_dFpg0G66CoP_oBuBLmKQeJtlUYurLAWCcSlQ?e=qR5EMQ