วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

15 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการการเรียนการสอนและการสนับสนุนการศึกษา ณ คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล คณบดีคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิเทศศึกษา ให้การต้อนรับในครั้งนี้

การจัดสัมมนาบุคลากรฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการการเรียนการสอนและการสนับสนุนการศึกษาของคณะวิเทศศึกษา เพื่อเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ แนวนโยบาย แนวทางในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนเพื่อนำมาปรับใช้กับการบริหารงานองค์กรของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลในอนาคต และเพื่อให้การดำเนินการโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
แกลลอรี่