คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ สพ.ญ.วราพร กีรติชาญเดชา ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 20 ที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่มีหน่วยกิตสูงสุด

7 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ สพ.ญ.วราพร กีรติชาญเดชา ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 20 ที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่มีหน่วยกิตสูงสุด ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งที่มีใบอนุญาตฯ ออกในปี 2564 ที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ สูงสุด ในงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภา ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิซ คอนเวนชั่น นนทบุรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565
แกลลอรี่