โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการเบิกสวัสดิการด้านสุขภาพแบบยืดหยุ่น

10 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการเบิกสวัสดิการด้านสุขภาพแบบยืดหยุ่น โดยมี นาง อังคณา กันธิยะ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการเบิกสวัสดิการด้านสุขภาพแบบยืดหยุ่น Flexible Benefits ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกสวัสดิการด้านสุขภาพ พ.ศ.2566 ระเบียบกองทุนสวัสดิการ ว่าด้วย การเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าสงเคราะห์ศพ ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และสวัสดิการด้าน สุขภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพิ่มระดับความสุขความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยในเชิงการรักษา เชิงการป้องกันปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานบุคคลที่สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยกองบริหารงานบุคคล ได้ร่วมมือกับสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการเบิกสวัสดิการด้านสุขภาพแบบยืดหยุ่นดังกล่าวเพื่อสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 
แกลลอรี่