โครงการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสุนัขในที่สาธารณะ และการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ “โครงการการจัดการสุนัขในที่สาธารณะแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืน” (MaCM)

24 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย และ รศ.น.สพ.ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ และ ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง พร้อมด้วย นักศึกษาสัตวแพทย์ ร่วมกับโครงการศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียว เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดโครงการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสุนัขในที่สาธารณะ และการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ “โครงการการจัดการสุนัขในที่สาธารณะแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืน” (MaCM) โดยมีแกนนำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขและอาสาปศุสัตว์ ให้ความสนใจ
แกลลอรี่