พิธีมอบมอบเฟอร์นิเจอร์ล้านนาสร้างสรรค์สำหรับผลิตด้วยนวัตกรรมการขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์แบบปูนซิเมนต์สามมิติ

10 เมษายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด, บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด เข้าร่วมพิธีมอบเฟอร์นิเจอร์ล้านนาสร้างสรรค์สำหรับผลิตด้วยนวัตกรรมการขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์แบบปูนซิเมนต์สามมิติ ซึ่งเป็นผลงานการประกวดแบบของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลที่ 1 และ ที่ 2 จากการประกวดแบบ หัวข้อ CREATIVE LANNA STREET FURNITURE DESIGN CONTEST โดยมี คุณไทณ์ โรจน์รัตนจินดา รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบร่วมกับตัวแทนชุมชน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ บริเวณคลองแม่ข่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

.

ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและได้สร้างผลงานจริง รายละเอียดดังนี้

รางวัลที่ 1 : “Tung Lanna Bench” โดยทีม อะไรยังไง
อารีน์พรรณ ศิริพันธ์, นันทกานต์ บุตรเรือน, อัษฎาวุธ คำเพิ่ม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานตั้งอยู่ ณ บริเวณด้านหน้าคลอง และหน้าศาลาชุมชน
.
รางวัลที่ 2 : “ฐาน (Taan)” โดยทีม ฐาน (Taan)
อุดมศักดิ์ คำหล้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผลงานตั้งอยู่ ณ บริเวณสะพานเหลือง

แกลลอรี่