วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการธุรกิจให้กับบุคลากรสายวิชาการ ภายใต้โครงการ ICDI Faculty Development ปี 2024 โดยมีทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรในการอบรม

10 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

   วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการธุรกิจให้กับบุคลากรสายวิชาการ ภายใต้โครงการ ICDI Faculty Development ปี 2024 โดยมีทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรในการอบรม

   การอบรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์เชียงใหม่ และวันที่ 4-6 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมรติลานนารีสอร์ทแอนด์สปา โดยมีหัวข้อการอบรมครอบคลุมหลากหลายด้าน เช่น Disruption Workshop, Design Thinking Workshop, AI for Business, Finance for Non-finance, Marketing และ Strategy เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถของคณาจารย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการสอนด้านธุรกิจสตาร์ทอัพ และการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัย เและตรียมความพร้อมก่อนเปิดปีการศึกษาใหม่ ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลยังมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนผ่านการจัดอบรมและสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจอย่างสม่ำเสมอ

แกลลอรี่