คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาทักษิณ เข้าร่วมประชุมคู่เทียบส่วนตลาดการศึกษาและการวิจัย กับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา

12 กุมภาพันธ์ 2562

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30-11.30 น. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาทักษิณ ได้เข้าร่วมประชุมคู่เทียบส่วนตลาดการศึกษาและการวิจัย ตามเกณฑ์ AUN QA กับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา โดยได้รับการต้อนรับจากหัวหน้าศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาและประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
แกลลอรี่