เวทีสภาประชาชนสมุทรสาคร เสวนาประเด็นผังเมือง โลจิสติกส์ และการคมนาคมของจังหวัดฯ

19 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ในที่ 17 ก.พ. 2567 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการจัดเสวนาเวทีสภาประชาชนสมุทรสาคร ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "ผังเมืองและระบบ Logistics ของจังหวัดสมุทรสาคร” โดยมี ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาภาควิชาชีพ ในฐานะกรรมการอำนวยการประจำวิทยาลัยฯ และ ผศ.ดร. ม.ล.ญาศินี จักรพันธุ์ รองคณบดีวิทยาลัยฯ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา มีนายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม สส. สมุทรสาคร เขต 1 และนายศิรสิทธิ์ สงนุ้ย สส.สมุทรสาคร เขต 3 นายธันยพัฒน์ มั่นณิชนันทน์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน สำหรับการเสวนากันในครั้งนี้ เป็นการร่วมพูดคุยกันในประเด็นผังเมือง ระบบโลจิสติกส์ ระบบการคมนาคมขนส่ง รวมถึงทิศทางการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของชาวสมุทรสาคร
แกลลอรี่