ขอเชิญชวน น.ร. ม.ปลาย ร่วมกิจกรรมค่ายพยาบาลในฝัน มช. ครั้งที่ 15 ตอน "เวทมนตร์"

26 กันยายน 2565

คณะพยาบาลศาสตร์


สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายพยาบาลในฝัน (Born to be nurse camp) โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรการปฏิบัติตัวของนักศึกษาพยาบาล บทบาทของวิชาชีพพยาบาล อันเป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจเพื่อเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลในอนาคตในปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 15 ตอน เวทมนตร์ “Let the magic of life remind you of your own miracles” ในระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้เข้าชมอาคารเรียน ห้องฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล หอพักนักศึกษา พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ อีกทั้งเปิดโอกาสให้ได้ร่วมฐานทดสอบทักษะความรู้ความสามารถ แนะนำการเรียนรู้บนหอผู้ป่วย สาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น นอกจากวิชาการที่มีประโยชน์แล้วยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ รุ่นพี่แต่ละชั้นปีผ่านกิจกรรมกีฬานันทนาการ ตลอดจนได้เข้าศึกษาดูงานยังแหล่งฝึกจริง ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การจัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมค่ายพยาบาลในฝัน

1. นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แล ะ6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. ไม่มีปัญหาในการเดินทาง กล่าวคือ นักเรียนที่อยู่นอกเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรือต่างจังหวัด ต้องมีผู้ปกครองดูแลในเรื่องการเดินทาง หรือผู้ปกครองยินยอมให้เดินทางด้วยตนเอง
3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

• รายละเอียดการรับสมัคร https://cmu.to/Orw73
• แบบฟอร์มการรับสมัคร  https://forms.gle/PNXLzfQp7rm4HbScA

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 7 ตุลาคม 2565 รับจำนวนจำกัด
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับค่ายพยาบาลในฝัน ได้ที่ www.facebook.com/borntobenursecamp
หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ นายนฤเทพ ฟังเร็ว 083-0303453 นางสาวศศิภาดา วังหลัง 098-9561558 และ นางสาวพินทุสร คอวนิช 089-8517445

“Let the magic of life remind you of your own miracles”
มาร่วมให้เวทมนตร์แห่งชีวิต สร้างปรากฎการณ์ครั้งใหม่ไปด้วยกัน "ค่ายพยาบาลในฝันครั้ง 15"


แกลลอรี่