ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการให้ข้อมูลและคำปรึกษาอนามัยการเจริญพันธุ์แก่วัยรุ่น (รุ่นที่ 1) ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ จังหวัดชลบุรี

21 มีนาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


หลักสูตรการให้ข้อมูลและคำปรึกษาอนามัยการเจริญพันธุ์แก่วัยรุ่น (รุ่นที่ 1) ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น ประธานหลักสูตรฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์นิเทศ นำผู้เข้าอบรมศึกษาดูงานด้านการการให้ข้อมูลและคำปรึกษาอนามัยการเจริญพันธุ์แก่วัยรุ่น ณ ศูนย์บริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน (LAMPS Teen Center) อ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี โดยมี รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานให้การต้อนรับ ศูนย์ LAMPS Teen Center เป็นศูนย์ให้บริการคำแนะนำ ปรึกษา ส่งต่อและแบบครบวงจรครอบคลุมทุกมิติเกี่ยวกับปัญหาของพฤติกรรมสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ในโอกาสนี้ได้เรียนรู้ตัวอย่างการใช้กระบวนการจัดบริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ทุกภาคส่วนให้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะบทบาทของครูในโรงเรียนจะให้คำปรึกษาอนามัยการเจริญพันธุ์แก่วัยรุ่น ผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นครูจากสถาบันการศึกษาใน จ.เชียงใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับครูทั้งระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอาชีวะศึกษาของเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ทำให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น ซึ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนที่ผู้เข้าอบรมปฏิบัติงานได้จริง ตลอดจนจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการฝึกปฏิบัติของผู้เข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567

แกลลอรี่