กล่าวต้อนรับโครงการ CMU First Contact พนักงานใหม่ มช.

16 กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แผนการบริหารงานมหาวิทยาลัย ตามแผนการพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ตามโครงการ CMU First Contact ให้แก่พนักงานใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โครงสร้างของหน่วยงาน องค์กร สิทธิและสวัสดิการ จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อมูลและสิ่งสำคัญต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่