นักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับทุนจาก สถาบันสุขภาพแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อทำงานวิจัย

6 มีนาคม 2562

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ดร. ศยามล หงษ์ใจสี นักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับทุนวิจัยจาก The Northern Pacific Global Health Fellows program 2019-2020 ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก สถาบันสุขภาพแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา National Institutes of Health (NIH), USA. ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยในสหรัฐอเมริการับผิดชอบในด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการแพทย์
ดร. ศยามล ได้รับทุนเพื่อดำเนินการวิจัยเรื่อง "Development of point-of-care testing for hepatitis C virus detection using reverse transcription loop-mediated isothermal amplification assay" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดตรวจอย่างง่ายในการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ที่สามารถนำไปใช้ได้ในห้องปฏิบัติการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Medical School, University of Minnesota, ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการทำวิจัยร่วมกัน