ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) (Published: 17 August 2022) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Quartile 2 / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 4.614

24 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Impacts of the Pandemic, Animal Source Food Retailers’ and Consumers’ Knowledge and Attitudes toward COVID-19, and Their Food Safety Practices in Chiang Mai, Thailand ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) (Published: 17 August 2022) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Quartile 2 / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 4.614

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/1660-4601/19/16/10187/htm

งานวิจัย Impacts of the Pandemic, Animal Source Food Retailers’ and Consumers’ Knowledge and Attitudes toward COVID-19, and Their Food Safety Practices in Chiang Mai, Thailand มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบของโควิด-19 ต่อผู้ค้าเนื้อสัตว์รายย่อยและผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งประเมินความรู้ ทัศนคติ ของผู้ค้าเนื้อสัตว์รายย่อยและผู้บริโภคที่มีต่อโรคระบาดโควิด-19 และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัย 

แกลลอรี่