นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2562

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวิชาชีพครู และ นายนภทีป์ วงษายะ นักโภชนาการคณะศึกษาศาสตร์ นำนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 21 คน (ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้) ร่วมพิธีมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน และต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน จำนวน 1 คน ได้แก่
 1. นางสาววริศรา ใจแก้ว สาขาวิชาภาษาไทย

ใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ จำนวน 14 คน ได้แก่

 1. นายพิทักษ์ ลำพูน สาขาวิชาภาษาไทย
 2. นางสาวพรชิตา อินถา สาขาวิชาภาษาไทย
 3. นางสาวพัชราภรณ์ คำโพธิ์ สาขาวิชาภาษาไทย
 4. นางสาวพรรษกาญจน์ จำรัส สาขาวิชาภาษาไทย
 5. นายมนัสชัย ปามะ สาขาวิชาสังคมศึกษา
 6. นางสาวปิยะสตรี ปุกคำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 7. นางสาวสุภาพร สังข์ชุม สาขาวิชาชีววิทยา
 8. นายธนกร ยิมิสุโท สาขาวิชาชีววิทยา
 9. นายวิทยา จงรักษ์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
 10. นายกรวิชญ์ สารเถื่อนแก้ว สาขาวิชาภาษาไทย
 11. นายนรากร หิงทอง สาขาวิชาสังคมศึกษา
 12. นายพงษ์พิพัฒน์ พันธุ์สุข สาขาวิชาภาษาไทย
 13. นางสาวนฤมล คุ้มเนตร สาขาวิชาชีววิทยา
 14. นายพบพล สิริพรคุณ สาขาวิชาภาษาไทย
 15. นางสาวกชนุช แก้วสุรินทร์ สาขาวิชาภาษาไทย
 16. นายเทพฤทธิ์ อินขัติ สาขาวิชาเคมี
 17. นายจิรายุทธ อินทร์มั่น สาขาวิชาภาษาไทย
 18. นายกฤษฎา หลินลาโพธิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 19. นายธนวัฒน์ ปัญญามูล สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
 20. นางสาวอลิษา หงษีทอง สาขาวิชาภาษาไทย

สำหรับพิธีมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน และต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2562ได้รับเกียรติจาก พระเดชพระคุณเจ้า พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ จัดโดยศูนย์ประสานงานโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ สำนักงานเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน พระสงฆ์นักบวช ครูอาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนองค์กร ผู้สูงอายุ คนพิการ ให้เป็นคนดีมีความรอบรู้ มีลักษณะที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคม ให้มีความอบอุ่น เอื้ออาทร สมานฉันท์ น่าอยู่และเข็มแข็ง เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชน ประชาชน องค์กรเอกชน องค์กรภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการพัฒนามากยิ่งขึ้น
แกลลอรี่