วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Yunnan Xin Juren Education Management Co., Ltd. ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

21 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Yunnan Xin Juren Education Management Co., Ltd. ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะทำงานจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางเยือน Xin Juren Education Management Co., Ltd. บริษัทในเครือ San Hao Education Institutions และได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Xin Juren Education Management Co., Ltd. ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ  สุขสถิตย์  รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
3. นายอรรถพล  ทิพย์ศรีบุตร  นักจัดการงานทั่วไป ด้านกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
4. นางสาวธันยพร  ศรีวิชัยลำพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป ด้านวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
5. นางสาวอุษนีย์  พงศาวลีศรี เลขานุการ ศูนย์การศึกษานานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. นาย Zhang Jinming ผู้ช่วยนักวิจัย วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

คณะผู้แทนจาก Yunnan Xin Juren Education Management Co., Ltd. ประกอบด้วย
1. Ms. Feng Yuqing, The Minister of Outreach Department, Yunnan Xin Juren Education Management Co., Ltd.
2. Mr. Guo Canhong, Chairman of Yunnan Xin Juren Education Management Co., Ltd.
3. Prof. Shen Yi, Consultant of Yunnan Xin Juren Education Management Co., Ltd.
4. Mr. Guo Canrong, Cooperate Lawyer Yunnan Xin Juren Education Management Co., Ltd.
5. Ms. Li Zhigen, Educational Consultant Yunnan Xin Juren Education Management Co., Ltd.

โดยบริษัท Xin Juren Education Management Co., Ltd. เป็นบริษัทในเครือ San Hao Education Institutions ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการแนะแนวการศึกษาต่อในต่างประเทศให้กับนักเรียนในประเทศจีน ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยทางบริษัทมีโรงเรียนในเครือข่ายจากมากถึง 130 โรงเรียนในมณฑลยูนนาน การลงนามร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในครั้งนี้จึงเป็นการส่งเสริมโอกาสให้นักเรียนชาวจีน ได้เดินทางมาศึกษาต่อยังประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การส่งเสริมจากรัฐบาลจีน โดยนโยบาย One Belt One Road ทั้งนี้ ภายหลังจากพิธีลงนามความร่วมมือ ได้มีการประชุมเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างความร่วมมือและสร้างโอกาสในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของทั้งสองสถาบัน
แกลลอรี่