สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

3 ธันวาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

             นางวิวรรณ ศรีทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้เป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ การสร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
แกลลอรี่