มหกรรมสุขภาพดี : การเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการทำงานของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2567

19 มีนาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดพิธีเปิดโครงการมหกรรมสุขภาพดี ประจำปี 2567 : การเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการทำงานของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล ผู้ช่วยคณบดีในฐานะประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กล่าวรายงาน ณ ห้องศตวรรษที่ 21 อาคาร 2 เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567
.
วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพตามความเสี่ยงของลักษณะงานที่ทำ ได้แก่ สมรรถภาพการมองเห็น สมรรถภาพการได้ยิน และสมรรถภาพทางกาย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพจากการทำงาน ป้องกันการเกิดโรคหรือการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ในการดูแลสุขภาพ ประกอบด้วย การทำลูกประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ การตอกเส้น การนวดจับเส้นเพื่อผ่อนคลายอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และการทำกัวซาเพื่อสุขภาพความงาม เป็นต้น
แกลลอรี่