การประชุมวิชาการระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียที่จัดการเรียนการสอนด้านพาณิชย์นาวีและการประมง ครั้งที่ 21 (The 21th Asia Maritime & Fisheries Universities Forum 2023, AMFUF 2023) ณ Maritime Academy of Asian and the Pacific (MAAP) เมืองปาตาอัน (Bataan) ประเทศฟิลิปปินส์

13 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันที่ 7-11 พ.ย. 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองอธิการบดี ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ และวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล โดย ผู้รักษาการแทนคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียที่จัดการเรียนการสอนด้านพาณิชย์นาวีและการประมง ครั้งที่ 21 (The 21th Asia Maritime & Fisheries Universities Forum 2023, AMFUF 2023) ณ Maritime Academy of Asian and the Pacific (MAAP) เมืองปาตาอัน (Bataan) ประเทศฟิลิปปินส์
.
การเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ท่านรองอธิการบดี ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ ได้แสดงปาฐกถา (Keynote address) ในหัวข้อ “Thailand's Blue Economy: Two Seas and Foresights” และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย ได้ร่วมเป็นผู้ดำเนินการประชุม (Chair session 3) พร้อมทั้งร่วมนำเสนอผลงานในการประชุม Session 4 ในหัวข้อ “Preparation, Characteristics, and Properties of Collagens and Collagen Hydrolysate from Tuna By-product” การนำเสนอในหัวข้อวิจัยนี้ได้รับรางวัล AMFUF Annual President Prize ของการประชุม AMFUF 2023 ในระหว่างการประชุมได้มีการประชุมของผู้แทนมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก และมีการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชย์นาวีของ Maritime Academy of Asian and the Pacific (MAAP)
.
โดยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียที่จัดการเรียนการสอนด้านพาณิชย์นาวีและการประมงนี้ จะเวียนจัดทุกๆ ปี ณ ประเทศของมหาวิทยาลัยสมาชิก โดยมีมหาวิทยาลัย National Korea Maritime & Ocean University (KMOU), Korea ทำหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการ และผู้ดำเนินการหลัก วัตถุประสงค์ของการประชุมวิชาการเพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาด้านพาณิชย์นาวีและการประมงของเอเชีย โดยการประชุมในปีนี้มีมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมการประชุม จำนวน 10 มหาวิทยาลัย ซึ่งการเข้าร่วมงานดังกล่าว นับเป็นการมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs เป้าหมายที่ 14 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์มหาสมุทรและทรัพยากรทะเลอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป
แกลลอรี่